Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Byecoin: de andere partij bij de transactie met Koper of Verkoper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Cryptovaluta: virtueel betaalmiddel dat kan worden opgeslagen op een computer of een mobiel apparaat in de vorm van een wallet of worden beheerd door een derde partij, een portemonneedienst.
 3. Cryptovaluta-adres: lange reeks letters en cijfers dat als ontvangstadres voor Cryptovaluta kan worden gebruikt.
 4. Cryptovaluta-terugboekadres: cryptovaluta-adres dat door de wederpartij werd opgegeven als adres waarnaartoe cryptovaluta kunnen worden gezonden in geval van een weigering, storing, fout of afwijzing.
 5. Geverifieerd account: een online-account waarvan Byecoin de door de accounthouder opgegeven persoonsgegevens heeft gecontroleerd op juistheid.
 6. Koper: de natuurlijk persoon die cryptovaluta bij Byecoin aanschaft en die daartoe een transactie met Byecoin aangaat en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 7. Kooptransactie: de overeenkomst waarbij de koper cryptovaluta van Byecoin koopt tegen betaling aan Byecoin van een vooraf bepaald bedrag in euro’s en waarvan de prijs – onder meer – afhankelijk is van de hoeveelheid gekochte cryptovaluta en de waarde van de cryptovaluta (koers) op dat moment.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 9. Transactie: de digitale overdracht van cryptovaluta van de ene wallet naar de andere wallet.
 10. Verkooptransactie: de overeenkomst waarbij de koper cryptovaluta aan Byecoin verkoopt tegen betaling door Byecoin van een bepaald bedrag in euro’s en waarvan de prijs – onder meer – afhankelijk is van de hoeveelheid verkochte cryptovaluta en de waarde van de cryptovaluta (koers) op dat moment.
 11. Verkoper: de natuurlijk persoon die cryptovaluta aan Byecoin verkoopt en die daartoe een transactie met Byecoin aangaat en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 12. Wallet: digitaal systeem (bestand) waarin cryptovaluta kunnen worden opgeslagen en welke het persoonlijke saldo in cryptovaluta aangeeft en betalingsopdrachten en ontvangsten verwerkt en aangeeft.
 13. Wederpartij: iedere partij waarmee Byecoin een transactie aangaat, waaronder in ieder geval begrepen de koper en verkoper.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties waarbij Byecoin partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen van Byecoin op haar website of anderszins zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Byecoin uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle transacties met Byecoin, welke geheel of gedeeltelijk door derden uitgevoerd worden. Deze derden kunnen jegens de wederpartij een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 4. Byecoin is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze luidden op het moment van het uitvoeren van de transactie.

Artikel 3. Aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Byecoin zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door wederpartij verstrekte informatie, waarbij Byecoin mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Byecoin binden Byecoin niet.

Artikel 4. Cryptovaluta kopen van Byecoin

 1. Een transactie waarbij de koper cryptovaluta afneemt van Byecoin komt pas tot stand op het moment dat de koper alle stappen van het onlinekoopproces met succes heeft doorlopen en afgerond.
 2. De wederpartij erkent zich ervan bewust te zijn dat de waarde van cryptovaluta sterk kan fluctueren en dat Byecoin geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde van cryptovaluta op enig moment.
 3. Bij het aangaan van een kooptransactie gaat de koper akkoord met de waarde die Byecoin op dat moment heeft bepaald.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling door de koper aan Byecoin geschiedt door middel van iDeal of een andere door Byecoin aangeboden online betaalmogelijkheid.
 2. Een voltooide iDeal of andere online verrichte betaling alsmede elke levering van Bitcoins kan niet ongedaan gemaakt worden.
 3. Betaling door de koper aan Byecoin via een ATM geschiedt door middel van contant geld in euro’s en coupures van €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500 biljetten.

Artikel 6. Levering van cryptovaluta door Byecoin

 1. De levering van cryptovaluta vindt plaats op het moment dat de kooptransactie succesvol is voltooid en het verschuldigde bedrag dus door de koper is voldaan.
 2. De levering van cryptovaluta geschiedt door het aanbieden van een cryptovaluta-transactie naar het opgegeven cryptovaluta-adres. Byecoin verzekert de koper ervan om een succesvolle transactie te versturen. Byecoin verzendt elke transactie direct na het afronden van de kooptransactie naar het desbetreffende Cryptovaluta-netwerk. Byecoin heeft echter geen invloed op de snelheid van de (verwerking van de) transactie. De koper dient er rekening mee te houden dat het verwerken van de transactie tot 24 uur kan duren.
 3. In uitzonderlijke gevallen kunnen de verwerkingstijden langer duren dan verwacht. Dit kan te maken hebben met het updaten of synchroniseren van wallets of vertraging op de blockchain.
 4. De koper is verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste cryptovaluta-adres. Indien de koper het ontvangstadres van een derde opgeeft, dan geschiedt dit geheel op risico van de koper. Byecoin kan transacties niet ongedaan maken. Byecoin controleert enkel of het door de koper opgegeven cryptovaluta-adres geldig is (een bestaand cryptovaluta-adres is).
 5. Byecoin behoudt zich het recht voor om een geplaatste bestelling tot levering van cryptovaluta te annuleren als blijkt dat deze niet aan een juiste, redelijke of realistische prijs is verbonden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval van storingen of bugs waardoor koersen van exchanges verkeerd worden weergegeven of geïnterpreteerd.
 6. De koper is zelf verantwoordelijk voor het op een veilige wijze opslaan van cryptovaluta. Byecoin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van cryptovaluta als gevolg van het gebruik van onveilige wallets of andere aanbieders.

Artikel 7. Cryptovaluta verkopen aan Byecoin

 1. Een transactie waarbij de verkoper cryptovaluta aan Byecoin verkoopt komt pas tot stand op het moment dat de verkoper alle stappen van het online verkoopproces met succes heeft doorlopen en afgerond.
 2. De verkoper erkent zich ervan bewust te zijn dat de waarde van cryptovaluta sterk kan fluctueren en dat Byecoin geen enkele garantie kan worden afgegeven voor de waarde van cryptovaluta op enig moment.
 3. Bij het aangaan van een verkooptransactie gaat de verkoper akkoord met de waarde die Byecoin op dat moment heeft bepaald.

Artikel 8. Annulering

 1. Byecoin behoudt zich het recht voor een aankoop van cryptovaluta af te wijzen of te annuleren zonder opgave van redenen.

Artikel 9. Fraude

 1. Bij een vermoeden van fraude of andere criminele activiteiten, behoudt Byecoin zich het recht voor om de betreffende transactie(s) op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd.

Artikel 10. Privacy

 1. Byecoin is gerechtigd om informatie en gegevens met betrekking tot een door haar uitgevoerde transactie publiekelijk te vermelden, waaronder doch niet uitsluitend op haar website. Deze informatie en gegevens zijn te zien via de blockchain welke niet door Byecoin wordt beheerd. Accountgegevens zullen nooit met derden worden gedeeld met inachtneming van de AVG.
 2. Byecoin draagt er zorg voor dat de accountgegevens van de wederpartij op een voldoende veilige wijze wordt opgeslagen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. Daarbij zal Byecoin de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen die in redelijkheid van haar mogen worden verwacht met inachtneming van de stand der techniek.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Byecoin is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de transactie die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van de transactie.
 2. Indien de Byecoin aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat met de transactie gemoeid is of de waarde van de cryptovaluta op het moment van het ontstaan van de schade.
 3. Byecoin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Byecoin is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens.
 4. In geen geval kan door wederpartij aanspraak jegens Byecoin worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaat) of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. De aansprakelijkheid van Byecoin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij Byecoin onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, doch uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de transactie.

Artikel 12. Elektronische communicatie

 1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen wederpartij en Byecoin door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. In aanvulling op het in artikel 11 bepaalde geldt dat Byecoin niet aansprakelijk is voor schade die wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie door derden of door apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Byecoin.

Artikel 13. Conversie

 1. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland en ongeacht of in het buitenland geheel of gedeeltelijk uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 15. Geschillen en uitleg van de voorwaarden

 1. Alle geschillen tussen Byecoin en wederpartij die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen na inzet van mediatie in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van wederpartij.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Contact Details:
Byelex Data Solutions B.V.
Argon 1
4751 XC Oud Gastel
Nederland

Telefoon: +31 165 33 22 44
Email: info@byecoin.com

Bank Details:
ABN Amro
IBAN: NL39ABNA0596113552
BIC: ABNANL2A

K.v.K 63036509
BTW Nummer NL8550.66.003.B01